Taşınmaz satışında Vergi ve KDV İstisnası Kalkıyor... İşte Torba Maddede Yer Alan Düzenlemeler

Taşınmaz satışında Vergi ve KDV İstisnası Kalkıyor… İşte Torba Maddede Yer Alan Düzenlemeler

Bugün Meclise sunulan torba maddede çok sayıda vergi düzenlemesi yer alıyor.

1) Bir kereye mahsus olmak üzere 2023 yılı için ek motorlu taşıtlar vergisi getiriliyor.

Yani, 2023 yılında ödeyeceğimiz MTV’leri iki kat olarak ödeyeceğiz.

KURUMLAR VERGİSİ ARTIYOR

2) 2023 yılı ve izleyen vergilendirme periyotlarında elde edilen yararlara, özel hesap periyoduna tabi olanların ise 2023 yılında başlayan özel hesap devri ve izleyen vergilendirme periyotlarında elde edilen yararlarına uygulanmak üzere,

Kurumlar Vergisi Oranı;

Şirketlerde %20’den %25’e,

Banka, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz kurumları, sermaye piyasası kurumları, sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinde ise %25’den %30’a çıkarılıyor.

İhracatın teşvik edilmesi gayesiyle ihracatçıların ihracattan elde ettikleri çıkarlara kurumlar vergisi oranında uygulanan 1 puanlık indirim, 5 puana çıkarılıyor.

TAŞINMAZ SATIŞINDA VERGİ VE KDV İSTİSNASI KALKIYOR

3) Şirketlerin aktifinde 2 yıldan fazla kayıtlı olan taşınmazların satışında uygulanmakta olan kurumlar vergisi ve KDV istisnaları kaldırılıyor.

Kazanılmış hakların korunması bakımından, kanunun yürürlük tarihinden evvel şirket aktifinde kayıtlı taşınmazlar için bu istisnaların devam etmesi öngörülüyor. Lakin, bunların satışında kurumlar vergisi istisna oranı % 50’den % 25’e düşürülüyor.

4) Bugüne kadar vergi planlama aracı olarak kullanılmakta olan taşınmazların vergiden istisna olarak kısmi bölünme yoluyla şirket dışına çıkarılmasına ait uygulama sona erdiriliyor.

Taşınmazlar artık kısmi bölünme kapsamından çıkarılıyor. Yani taşınmazlar kısmi bölünmeye mevzu edilemeyecek. Artık, yalnızca iştirak payları ile üretim ve hizmet işletmeleri kısmi bölünmeye mevzu olabilecek.

5) Teşebbüs sermayesi fonlarından elde ettikleri çıkarlara ait istisna hariç olmak üzere, şirketlerin yatırım fonlarından elde ettikleri çıkarlara ait kurumlar vergisi istisnası kaldırılıyor.

AKARYAKIT ÖTV’SİNE OTOMATİK ARTIŞ

6) ÖTV Kanununun 12. hususuna eklenen 5 numaralı fıkra ile ÖTV Kanunu eki (ı) sayılı listede yer alan petrol eserleri, LPG, doğalgaz, madeni yağlar, solventler ve başka eserlerde uygulanan maktu ÖTV meblağları, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında TUİK tarafından açıklanan altı aylık ÜFE artışı oranında otomatikman artacak.

Cumhurbaşkanı, bu artışları uygulatmama, farklı oranlarda uygulatma, farklı tarihlerde ayrıyeten belirleme yetkisine sahip olacaktır. Emsal uygulama halihazırda (III) sayılı listedeki tütün mamulleri ve alkollü içeceklerdeki maktu ÖTV meblağları için yapılıyor.

Ayrıca, Cumhurbaşkanının bugün belirlenen fiyatları yarısına kadar olan artış yetkisi 5 katı olarak değiştiriliyor.

Cumhurbaşkanının ÖTV kanunu eki (I) sayılı listedeki mallar ile (III) sayılı listedeki mallarda uygulanan maktu vergi fiyatlarında artış yapma yetkisinin, kanun eki listede belirlenen meblağlarla sonlu kalmayıp, bu meblağlarının altı aylık ÜFE artışlarına nazaran otomatik olarak değişmiş olan meblağlar dikkate alınarak yapılabileceği konusunda düzenleme yapılıyor.